تخفیف دار پکیج فلوچارت آزمون محاسبات عمران

پکیج فلوچارت آزمون نظام مهندسی محاسبات عمران (فولاد – بتن – بارگذاری – 2800 – پی)

احساس نیاز به تهیه ی فلوچارتی جامع که دربرگیرنده همه نکات ضروری آیین نامه بوده و برای استفاده در آزمون محاسبات نظام مهندسی ساختمان باشد، در بین داوطلبان آزمون محاسبات، مشهود بود که همین امر باعث شد تا همت گماریم و با مطالعات گسترده در بین مباحث مقررات ملی ساختمان و کتب مرجع و همچنین […]

 • گردآورنده / نویسنده : مهندس وحید عسگری
 • فرمت فایل : نسخه چاپ شده

پکیج فلوچارت آزمون نظام مهندسی محاسبات عمران (فولاد - بتن - بارگذاری - 2800 - پی)

احساس نیاز به تهیه ی فلوچارتی جامع که دربرگیرنده همه نکات ضروری آیین نامه بوده و برای استفاده در آزمون محاسبات نظام مهندسی ساختمان باشد، در بین داوطلبان آزمون محاسبات، مشهود بود که همین امر باعث شد تا همت گماریم و با مطالعات گسترده در بین مباحث مقررات ملی ساختمان و کتب مرجع و همچنین سوالات متنوع آزمون های محاسبات برگزار شده، این مجموعه را گرد آوریم. دراین فلوچارت روند محاسبات به صورت مرحله ای، همراه با نکات ضروری، عنوان شده است تا داوطلبان محترم از سردرگمی در منابع متعدد موجود، رهایی یافته و در زمان بهینه به پاسخ صحیح دست یابند.

علاوه بر آن، از یک طرف پراکندگی موضوعات در مباحث مقررات ملی و منابع موجود از موسسات مختلف و از طرفی دیگر اشتباه در پیداکردن سرفصل مربوطه، برای داوطلبان منجر به از دست دادن زمان یا رسیدن به پاسخ اشتباه می شد؛ سعی ما دراین مجموعه بر جمع آوری  تمامی بخش های پراکنده مباحث و منابع در سرفصل های مربوطه بوده است. برای مثال موضوع دیوار یا خمش، برش با شکل پذیری های معمولی، متوسط و زیاد، در مبحث 9 مقررات ملی ساختمان در چند قسمت آورده شده که خود باعث به اشتباه افتادن داوطلبان عزیز می شد.

دقت در چینش مطالب و استفاده از اشکال برای تفهیم بهتر و روان بودن موضوعات از دغدغه های اصلی ما برای به موفقیت رسیدن استفاده کنندگان از این مجموعه بوده است. موضوعات به صورت مرحله ای و شاخه ای عنوان شده، تا تمامی شروط طراحی، اصل طراحی و کنترل های لازم برای موضوع مورد نظر انجام شود.

استفاده از جداول کاربردی برای بدست آوردن سریع و دقیق بعضی از پارامترها از دیگر مزایای این فلوچارت ها به حساب آمده که باعث ذخیره ی زمان و جلوگیری از به اشتباه افتادن داوطلبان  در جلسه ی آزمون می شود.

روند عنوان مطالب در تمامی فلوچارت ها یک ساختار کلی را در پیش می گیرد؛ به طوری که در ابتدای هر فصل چشم اندازی کلی از موضوعات موجود در آن فصل، دسته بندی شده، تا ذهن داوطلب روند محاسبات را تحلیل کند.

فلوچارت ها در چهار مبحث :

 • طراحی سازه های فولادی
 • طراحی سازه های بتنی
 • بارگذاری
 • استاندارد 2800
 • پی (مبحث هفت)

در 400 صفحه توسط مهندسان مصطفی مهدی و وحید عسگری تهیه شده و شامل فهرست موضاعات به شرح زیر می باشند.


سرفصل های کامل فلوچارت ها

طراحی سازه های فولادی

فصلتوضیحات مختصر هر فصل

فصل

01

مبانی طراحی سازه های فولادی

 • روش های طراحی حالت های حدی
 • خصوصیات مقاطع فولادی
 • جداول کمانش موضعی
 • پایداری اعضای  فولادی

فصل

02

اعضای کششی

 • سطح مقطع اعضاء
 • مقاومت کششی در محل اتصال و طول عضو
 • کنترل لاغری، برش قالبی و مقاومت اتکایی
 • طراحی اعضای کششی خاص

فصل

03

اعضای فشاری

 • مفاهیم اولیه
 • طراحی اعضای فشاری تک پروفیل
 • طراحی اعضای فشاری مرکب با اتصال سراسری
 • طراحی اعضای فشاری مرکب با بست موازی و مورب
 • طراحی فشاری مقاطع خاص(سپری، نبشی جفت…)

فصل

04

اعضای خمشی

 • مفاهیم اولیه
 • طراحی خمشی انواع مقطع  I شکل حول محور قوی
 • طراحی خمشی انواع مقطع I شکل حول محور ضعیف
 • طراحی خمشی مقطع ناودانی حول محور قوی و ضعیف
 • طراحی خمشی مقاطع قوطی شکل و لوله ای شکل
 • طراحی خمشی مقطع نبشی جفت و سپری
 • طراحی خمشی مقطع نبشی تک
 •  طراحی خمشی مقاطع توپر دایره ای و چهارگوش
 • طراحی خمشی اعضای با مقاطع نامتقارن
 • تناسب ابعادی مقاطع خمشی
 • طراحی ورق های تقویتی بال تیرها

فصل

05

برش و پیچش

 • مقاومت برشی تیرها بدون عمل میدان کشش
 • مقاومت برشی تیرها با عمل میدان کشش
 • مقاومت برشی در امتداد عمود بر محور ضعیف
 • مقاومت برشی نبشی تک
 • مقاومت برشی مقاطع لوله ای و قوطی
 • مقاومت برشی اعضاء در مجاورت ناحیه ی اتصال
 • مقاومت پیچشی مقاطع لوله ای و قوطی شکل
 • مقاومت پیچشی سایر مقاطع

فصل

06

طراحی اعضا تحت ترکیب نیروها

 • طراحی تیر ستون

فصل

07

 اعضای با مقطع مختلط

 • مقاومت محوری اعضای مختلط محاط در بتن
 • کنترل فشردگی اعضای مختلط
 • مقاومت محوری اعضای پر شده با بتن
 • مقاومت خمشی مقاطع مختلط تیرچه فولادی و دال بتنی
 • محدودیت های مقاطع مختلط دال بتنی با ورق
 • مقاومت خمشی اعضای مختلط پر شده با بتن
 • محدودیت های مقاطع مختلط دال بتنی با ورق
 • طراحی برشی و ضوابط برشی مقاطع مختلط
 • مکانیزم انتقال نیرو در مقاطع مختلط

فصل

08

جوش و پیچ

 • مشخصات هندسی انواع جوش
 • مقاومت طراحی جوش
 • طراحی جوش تحت اثر نیروی برشی و لنگر پیچشی
 • طراحی جوش تحت اثر نیروی برشی و لنگر خمشی
 • تعیین بعد جوش اتصال بال به جان
 • مشخصات انواع پیچ و اتصالات آن
 • کنترل مقاومت اتکایی و اصطکاکی در جدار سوراخ پیچ
 • کنترل معیار برش قالبی در اتصال اتکایی و اصطکاکی
 • مقاومت برشی پیچ ها در اتصال اتکایی
 • طراحی اتصال پیچی تحت اثر نیروی برشی و لنگر پیچشی
 • مقاومت کششی پیچ
 • طراحی اتصال پیچی تحت اثر نیروی کششی و نیروی برشی
 • کنترل مقاومت برشی پیچ در اتصالات اصطکاکی
 • اثر مشترک کشش و برش در اتصالات اصطکاکی
 • ترکیب جوش و پیچ
 • ورق پر کننده

فصل

09

 اتصالات فولادی

 • تسلیم موضعی بال و جان
 • لهیدگی جان
 • کمانش جانبی جان
 • کمانش فشاری جان
 • برش چشمه اتصال
 • ورق های سخت کننده
 • طراحی کف ستون
 • مقاومت اتکایی سطوح متکی به هم

فصل

10

طراحی لرزه ای

 • مفاهیم اولیه
 • کمانش موضعی لرزه ای
 • ستون های باربر جانبی
 •  وصله ستون ها
 • وصله تیرها
 • کف ستون لرزه ای
 • قاب های خمشی
 • اتصال تیر به ستون در قاب های خمشی
 • ورق مضاعف و پیوستگی
 • ضابطه تیر ضعیف-ستون قوی در قاب ویژه
 • مهاربند های همگرا
 • مقاومت طراحی تیرها و ستون ها در قاب مهاربندی شده
 • مهاربند واگرا
 • تیرهای پیوند
 • دوران تیر پیوند
 • اتصالات تیر پیوند به ستون
 • سخت کننده های تیر پیوند
 • اعضای خارج از ناحیه ی پیوند

فصل

11

 اتصالات از پیش تایید شده

 • اتصال مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته (RBS)
 • اتصال فلنجی (BSEEP-BUEEP)
 • اتصال پیچی با ورق های روسری و زیر سری (BFP)
 • اتصال جوش با ورق های روسری و زیر سری (WFP)
 • اتصال مستقیم تقویت نشده ی جوشی (WUF-W)

طراحی سازه های بتنی

فصلتوضیحات مختصر هر فصل

فصل

01

کلیات

 • جدول مساحت میلگرد
 • جدول طلایی
 • اصول تحلیل سازه ها
 • ترکیبات بارگذاری در حالت حدی نهایی
 • پوشش بتن (کاور)
 • مشخصات مصالح
 • تبدیل نمونه های بتنی
 • ضوابط پذیرش بتن ساخته شده
 • تاثیر نوع سیمان در مقاومت فشاری بتن

فصل

02

خمش

 • کرنش بتن در حالت حدی نهایی (εcu)
 • کرنش فولاد در لحظه جاری شدن (εy)
 • ضرائب توزیع تنش یکنواخت (α β)
 • درصد آرماتور (ρ)
 • ضریب نوع بتن (λ)
 • رفتار الاستیک بتن (خطی)
 • رفتار الاستوپلاستیک بتن (بهره برداری)
 • رفتار پلاستیک بتن ( حدی نهایی)
 • حالت بالانس تیرهای تک آرمه
 • شکست نرم تیرهای تک آرمه (مقطع مستطیلی)
 • شکست نرم تیرهای تک آرمه (مقطع T شکل)
 • رفتار پلاستیک تیرهای دوبل آرمه
 • شکست نرم تیرهای دوبل آرمه
 • ضوابط هندسی تیرها
 • ضوابط محاسباتی تیرها
 • محدودیت فولاد گذاری تیرها
 • ضوابط هندسی تیرهای T شکل
 • ضوابط تیرچه ها
 • ضوابط محاسباتی تیرهای T شکل

فصل

03

قطعات فشاری (ستون)

 • مرکز الاستیک و پلاستیک ستون
 • طبقه مهار شده و مهار نشده
 • ضریب طول موثر ستون (κ)
 • شعاع ژیراسیون و ضریب لاغری
 • رفتار ستون از نظر لاغری
 • روش تشدید لنگر
 • حداقل خروج از مرکزیت بار در قابهای مهار شده
 • تشدید لنگر درقطعات خمشی متصل به قطعات فشاری
 • طراحی ستون تحت بار محوری خالص
 • رفتار ستون تحت نیروی محوری و لنگر خمشی
 • طراحی ستون تحت خمش تک محوره
 • طراحی ستون تحت خمش دو محوره
 • طراحی ستون تحت کشش و خمش
 • محدودیت هندسی ستون ها
 • محدودیت آرماتورهای طولی ستون
 • کنترل درصد آرماتور ستون ها

فصل

04

برش و پیچش

 • طراحی برش ( تعیین  Vu )
 • طراحی برشی ( تعیین Vr )
 • خاموت گذاری تیرها
 • تعیین Vc
 • تعیین Vs
 • کنترل فاصله خاموت ها در تیرها
 • کنترل فاصله خاموت ها در ستون ها
 • کنترل فاصله خاموت های ستون در بالای دیوار برشی و در محل اتصال به فونداسیون
 • خاموت دورپیچ
 • لنگر پیچشی ترک خوردگی
 • لزوم طراحی برای پیچش
 • آرماتور طولی پیچشی
 • خاموت گذاری برای پیچش
 • کنترل ابعاد مقطع
 • ترکیب پیچش و خمش
 • تعیین پیچش نهایی عضو
 • برش اصطکاکی
 • تیر عمیق
 • چشمه اتصال ( شکل پذیری معمولی و متوسط )
 • چشمه اتصال (شکل پذیری زیاد )
 • تیر ضعیف ستون قوی
 • اعضایی از قاب که برای تحمل نیروی زلزله طراحی نمی شوند

فصل

05

دیوارها

 • دیوار باربر
 • آرماتور گذاری دیوار برشی ( Vu < 0.5Vc )
 • آرماتور گذاری دیوار با ضخامت بیشتر از 250mm
 • طراحی دیوار برشی ( Vc و Vs )
 • ضوابط لرزه ای دیوارها در شکل پذیری متوسط
 • ضوابط لرزه ای دیوارها در شکل پذیری زیاد
 • اجزای مرزی
 • طراحی اجزای مرزی
 • تیر های همبند

فصل

06

مهار و وصله آرماتورها

 • طول مهاری آرماتورهای کششی قلابدار
 • طول مهاری آرماتورهای کششی بدون قلاب
 • طول مهاری آرماتورهای فشاری
 • طول مهاری گرو میلگرد ها
 • ضوابط مهار آرماتورهای خمشی مثبت
 • ضوابط مهار آرماتورهای تحت لنگر منفی
 • مهار آرماتورهای عرضی
 • ضوابط قطع میلگرد
 • ضوابط کلی وصله میلگرد
 • ضوابط وصله میلگردهای کششی
 • ضوابط وصله در قطعات فشاری
 • ضوابط وصله میلگردهای فشاری
 • ضوابط وصله در قطعات فشاری (ستون)
 • ضوابط وصله در شکل پذیری زیاد

فصل

07

دال ها

 • انواع عملکرد دال
 • اجزاء دال
 • بازشو در دال
 • آرماتورهای دال
 • طراحی دال های یک طرفه
 • مهار آرماتورهای دال
 • آرماتور گذاری ویژه در دال های با تیر لبه
 • محیط بحرانی دال در برش دو طرفه
 • مقاومت برشی دال بدون میلگرد برشی
 • مقاومت برشی دال با میلگرد برشی
 • مقاومت برشی دال با کلاهک برشی
 • کنترل درصد آرماتور در دال دو طرفه
 • انتقال لنگر خمشی در اتصالات دال تخت به ستون
 • تغییر شکل دال یکطرفه و تیرها
 • حداقل ضخامت یا ارتفاع دال های یکطرفه و تیرها
 • تغییر شکل دال های دوطرفه
 • حداقل ضخامت یا ارتفاع دال های دوطرفه
 • عرض ترک
 • آرماتور طولی گونه
 • آرماتورهای کششی در بال تیرهای T شکل

فصل

08

شالوده

 • مقطع بحرانی خمش
 • مقطع بحرانی برش
 • بارهای وارد بر شالوده
 • طراحی شالوده
 • آرماتور حرارت و جمع شدگی
 • حداقل آرماتور شالوده منفرد و گسترده
 • حداقل آرماتور شالوده باسکولی
 • حداقل آرماتور شالوده حجیم
 • حداقل آرماتور شالوده نواری
 • حداقل آرماتور شالوده با ضخامت متغیر
 • آرماتور جلدی
 • آرماتور گذاری شمع ها

بارگذاری

فصلتوضیحات مختصر هر فصل

فصل

01

ترکیب بارها

 • بارهای وارد بر سازه
 • ترکیب بارهای روش ضرایب بار و مقاومت
 • ترکیب بارهای روش تنش مجاز یا مقاومت مجاز
 • ترکیب بارهای حوادث غیر عادی
 • ترکیب بارهای مقاومت سازه و اجزاء آن
 • ترکیب بارهای تغییر شکل قائم
 • ترکیب بارهای تغییر مکان جانبی نسبی
 • ترکیب بار تغییر مکان ناشی از بارهای خود کرنشی

فصل

02

بار مرده – بارهای خاک و فشار هیدرواستاتیکی

 • سطح بارگیر اعضا
 • بار مرده
 • جدول جرم مخصوص مواد
 • جدول جرم واحد حجم مصالح و اجزاء ساختمان
 • بار خاک و فشار هیدرو استاتیکی

فصل

03

بار زنده

 • بار زنده تیغه ها
 • بار معادل تیغه بندی
 • نا مناسب ترین وضع بارگذاری
 • کاهش بار زنده طبقات
 • کاهش بار زنده بام
 • بار زنده متمرکز کف ها
 • بار وارد بر سیستم نرده و جان پناه
 • بار وارد بر میله دستگیره
 • سیستم جان پناه پارکینگ
 • نردبان ثابت
 • بار زنده نامشخص
 • آویزهای کششی نگهدارنده کف ها
 • سازه نگهدارنده ماشین آلات
 • سازه نگهدارنده آسانسور
 • بار جراثقال
 • جدول حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت و بار زنده متمرکز کف ها

فصل

04

بار سیل

 • بار برف زمین
 • بار برف حداقل
 • ضریب اهمیت بار برف
 • بار برف متوازن
 • بار برف نا متوازن (سقف شیبدار)
 • بار برف نا متوازن (سقف قوسی)
 • بار برف نا متوازن (سقف دندانه ای)
 • بارگذاری جزئی برف
 • بار انباشتگی برف
 • بار برف لغزنده
 • سربار باران بر برف

فصل

05

بار برف

 • بار برف بام
 • بار برف مبنا
 • ضریب شرایط دمایی
 • ضریب برف گیری
 • ضریب اهمیت برف
 • ضریب شیب
 • بار متوازن و نامتوازن بام های شیب دار
 • بار متوازن و نامتوازن بام های قوسی
 • بار متوازن و نامتوازن بام های دندانه دار و کنگره ای و
 • تاوه چین دار
 • گنبدها
 • نامناسب ترین وضع بارگذاری
 • بار انباشتگی بام های پله ای (سقف با دو کد ارتفاعی)
 • بار انباشتگی با م های پایین تر در ساختمان مجاور
 • بار انباشتگی با اثر خرپشته و دست انداز روی بام
 • بار برف لغزنده
 • سربار باران بر برف
 • نا پایداری برکه ای و انباشتگی آب
 • احداث بام ساختمان جدید در کنار ساختمان موجود

فصل

06

بار باران و بار یخ

فصل

07

بار باد

 • نحوه اعمال بار باد
 • روش های محاسبه بار باد
 • دسته بندی ساختمان ها
 • تعیین روش محاسبه بار باد
 • فشار باد بر سازه های ساختمانی
 • پارامترهای  در محاسبه بار باد
 • جدول سرعت و فشار مبنای باد
 • ضریب اثر تغییر سرعت
 • ارتفاع مبنای باد Z
 • ضریب پستی و بلندی زمین
 • ضریب هم راستایی باد
 • ضریب ترکیبی  در ساختمان های بلند مرتبه
 •  در محاسبه سازه های ساختمانی
 • ضریب ترکیبی  در ساختمان های کوتاه مرتبه
 •  در محاسبه سازه های ساختمانی
 • بارگذاری بخشی در سازه های ساختمانی
 • کنترل های بار باد در سازه های ساختمانی
 • فشار باد بر اجزاء و پوشش نما
 • ضریب ترکیبی  در ساختمان های بلند مرتبه در محاسبه اجزاء و پوشش نما
 • ضریب ترکیبی در ساختمان های کوتاه مرتبه در محاسبه اجزاء و پوشش نما
 • ضریب ترکیبی  در ساختمان های با بام پله ای در محاسبه اجزاء و پوشش نما

استاندارد 2800

فصلتوضیحات مختصر هر فصل

فصل

01

کلیات (قسمت اول)

 • زلزله های مبنا
 • گروه بندی ساختمانها بر حسب درجه اهمیت (I)
 • نامنظمی سازه در پلان
 • نامنظمی سازه در ارتفاع
 • گروه بندی ساختمانها بر حسب سیستم سازه ای
 • محدودیت در احداث ساختمانهای نامنظم
 • محدودیت در استفاده از روش استاتیکی معادل
 • قاعده  30-100
 • تراز پایه

فصل

02

کلیات (قسمت دوم)

 • زمان تناوب سازه (T)
 • ضرایب ترک خوردگی مقطع
 • نسبت شتاب مبنای طراحی (A)
 • وزن موثر لرزه ای (W)
 • تعیین نوع خاک
 • مطالعات ژئوتکنیکی و ویژه ساختگاه
 • ضریب بازتاب سازه (B)

فصل

03

تحلیل سازه

 • برش پایه سازه
 • ضریب رفتار سازه ( Ru )
 • ترکیب سیستم ها در پلان
 • ترکیب سیستم ها در ارتفاع
 • نیروی زلزله در تراز طبقه
 • پیچش در سازه
 • مولفه قائم زلزله
 • تحلیل دینامیکی طیفی

فصل

04

کنترل های سازه ای

 • ضریب نا معینی ρ
 • اثر P – Δ در سازه
 • Drift
 • درز انقطاع
 • لنگر واژگونی
 • دیافراگم
 • نیروی موثر بر دیافراگم
 • زلزله بهره برداری
 • روش ساده شده تحلیل و طراحی

فصل

05

اجزای غیر سازه ای

فصل

06

سازه های غیر ساختمانی

 • سازه های مشابه ساختمان
 • سازه های غیر مشابه ساختمان

دانلود رایگان فلوچارت پی (مبحث 7) 

مناسب برای داوطلبان آزمون نظارت – اجرا – محاسبات عمران

نیاز داوطلبان به منبعی جامع و کاربردی در مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ما را به گردآوری این اثر برای تمامی داوطلبان عمران، متقاضی پروانه نظام مهندسی ساختمان در آزمون های محاسبات، نظارت و اجرا ترقیب کرد.

از جمله ویژگی های اثر :

 • دسته بندی کامل و مفهومی بطوری که تمامی مطالب با رنگ بندی مشخص همراه با نکات کاربردی در یک جا جمع شده است تا علاوه بر مشمولیت کامل مبحث، نیاز داوطلب به منابع دیگر را قطع کند.
 • بالا رفتن سرعت و دقت داوطلبان در امر تست زنی از دیگر مزایای دیگر فلوچارت است.
 • این فلوچارت بصورت رایگان در اختیار مهندسین عزیز قرار می گیرد و انتشار آن با ذکر نام نویسندگان اثر بلامانع بوده و فروش آن غیرقانونی می باشد.

دانلود PDF فلوچارت پی


دانلود PDF نمونه فلوچارت ها

دانلود نمونه فلوچارت طراحی سازه فولادی

دانلود نمونه فلوچارت طراحی سازه بتنی

دانلود نمونه فلوچارت بارگذاری

دانلود نمونه فلوچارت استاندارد 2800


نمونه ویدئوهای آموزش

 


نمونه ویدئوهای بار برف

 

 


نمونه تصاویری از مبحث 9 (ویرایش 1399)

معرفی ویژگی های فلوچارت جدید بتن

سفارش این محصول

نظر کاربران (0)

دیدگاه خود را بیان کنید ...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط باما

جهت تماس با پشتیبانی سایت برای دریافت مشاوره و راهنمایی در خصوص دوره های آموزشی - محصولات فروشگاه - ثبت سفارش و همچنین موارد بعد از خرید از طریق تماس تلفنی و یا پیام رسان واتساپ یا تلگرام اقدام فرمایید.

تلفن پشتیبانی 09023773314

سوالات مربوط به نحوه نصب و فعالسازی نرم افزارهایی که به صورت رایگان در سایت منتشر میشوند فقط و فقط از قسمت نظرات همان مطلب پاسخ داده میشود و پشتیبانی تلفنی و پیامی ندارند.


ما را دنبال کنید ...

Instagram Telegram Facebook Youtube Linkedin Twitter Aparat

با اطمینان خرید کنید ...

وبسایت عمرانی ها دارای نماد اعتماد الکترونیک ، لوگوی طلایی ستاد ساماندهی وبسایت های اینترنتی و همچنین مجوز نشر دیجیتال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

ستاد ساماندهی وبسایت های اینترنتی
نماد اعتماد الکترونیک
samandehi

معماری ها

پشتیبانی آنلاین

اگر نیاز به راهنمایی و مشاوره درباره این محصول دارید با ما گفتگو کنید.

شروع گفتگو